Phone Numbers 简体版 繁體版 Mobile
Sign In Sign Up

loan sound

Click to play the pronunciation audio:
Translation
  • loan in Chinesen.1.出借,借出,贷。2.借出物;资金;公债,贷款。3.外来语(= loanword);外来风俗习惯。短语和例子vt.,vi.〔美国〕借贷。 借出 (out)。短语和例子n.〔苏格兰语〕1.小路。2.挤牛奶的场地。
  • loan in Japanese:ro-nn ローン〈経〉(1)〔貸付け〕贷款dàikuǎn,借款jièkuǎn.$住宅loan/住宅zhùzhái┏贷款〔借款〕.$loanの返済/偿还chánghuán住宅借款.(2)〔信用取引〕信用交易xìnyòng jiāoyì.$長期loan/长期信用交易.
loan的發音,loan的讀音,loan怎麼讀loan sound