Phone Numbers 简体版 繁體版 Mobile
Sign In Sign Up

sound

pinyin:[ yǐ; yì ]  
Click to play the pronunciation audio:
Translation
  • 已 in Chinese:yǐ ㄧˇ1)止,罢了:学不可以~。死而后~。2)表示过去:~经。事~至此。~往。业~。3)后来,过了一些时间,不多时:~忽不见。4)太,过:不为~甚。5)古同“以”。·参考词汇:afterwards already end stop too ·参考词汇:未冢木已拱 已后 瞠乎后已 不为已甚 死而后已 过为已甚 已然 自已 惊叹不已 木已成舟 诛求无已 日已三竿 无已 贪求无已 庆父不死,鲁难未已 万不得已 莫为已甚 以已度人 逼不得已 有加无已 不得已而用之 已决犯 情不自已 已往 已而 壮心不已 大势已去 迫不得已 不得已 年已蹉跎 方寸已乱 一夔已足 情非得已 律已 已经 已矣 不能自已 业已 不已 已甚 墓木已拱 方兴未已 终已不顾 已去 诛求不已 已乃 必不得已 恶贯已盈 久已 鞠躬尽瘁,死而后已 早已 一之已甚 鞠躬尽力,死而后已 毙而后已 生生不已 羽翼已成 赞叹不已 如此而已 而已 有增无已
  • 已 in English:Ⅰ动词1.(停止) stop; cease; end 短语和例子2.[书面语] (罢免) dismiss [remove] from office3.[书面语] (完毕) finishⅡ副词1.(已经) already 短语和例子2.[书面语] (后来; 过了一会儿) thereafter; afterwards 短语和例子3.[书面语] (太; 过) too 短语和例子
  • 已 in French:动cesser;s'arrêter争论不~ne pas arrêter de se disputer(de discuter);discuter(ou : se disputer)sans fin(ou : sans cesse,éternellement);discuter à n'en plus finir副déjà问题~解决.le problème est déjà résolu.
  • 已 in Japanese:(Ⅱ)【熟語】而已,久已,业已,早已【成語】木已成舟 zhōu ,有加无已,诛 zhū 求无已
  • 已 in Korean:(1)[동사] 그치다. 끝나다. 멎다.争论不已;쟁론이 그치지 않다鸡鸣不已;닭 울음소리가 그치지 않다终无已时;결국 끝날 때가 없다有加无已;갈수록 더 심해지다(2)[부사] 이미. 벌써. →[既(1)]已然;활용단어참조时间已过;시간이 벌써 지났다为时已晚;이미 너무 늦었다已成定局;이미 확정된 상태이다此事已设法解决;이 일은 이미 방도를 찾아 해결하였다(3)[부사]【문어】 나중에. 다음에. 조금 후에. 얼마 후.已忽不见;조금 뒤 갑자기 보이지 않다当即应允, 已又悔之;그 자리에서는 승락했으나, 얼마 후 그것을 후회하다(4)[부사]【문어】 너무. 극히. 심히.不为已甚;너무 심하게 하지 않다(5)[조사]【문어】 문장 끝에 오는 어기 조사. =[矣](6)【문어】 ‘以B)’와 통용.
  • 已 in Russian:[yǐ] 1) уже 时间已过 [shíjiān yǐ guò] — время уже прошло 2) прекратить(ся); перестать 争论不已 [zhēnglùn bù yǐ] — споры не прекращаются; без конца спорить • - 已故 - 已婚 - 已经
已的發音,已的讀音,已怎麼讀已 sound