Phone Numbers 简体版 繁體版 Mobile
Sign In Sign Up

sound

pinyin:[ zǐ; zi; jì; cī ]  
Click to play the pronunciation audio:
Translation
  • 子 in Chinese:zǐ ㄗˇ1)古代指儿女,现专指儿子:~女。~孙。~嗣。~弟(后辈人,年轻人)。2)植物的果实、种子:菜~。瓜~儿。~实。3)动物的卵:鱼~。蚕~。4)幼小的,小的:~鸡。~畜。~城。5)小而硬的颗粒状的东西:~弹(dàn)。棋~儿。6)与“母”相对:~金(利息)。~母扣。~音(辅音)。7)对人的称呼:男~。妻~。士~(读书人)。舟~(船夫)。才~。8)古代对人的尊称;称老师或称有道德、有学问的人:孔~。先秦诸~。9)地支的第一位,属鼠:~丑寅卯(喻有条不紊的层次或事物的条理)。10)用于计时:~时(夜十一点至一点)。~夜(深夜)。11)封建制度五等爵位的第四等:~爵。12)附加在名词、动词、形容词后,具有名词性(读轻声):旗~。乱~。胖~。13)个别量词后缀(读轻声):敲了两下~门。14)姓。·参考词汇:son child seed ·参考词汇:女 父 母zǐ(1)(象形。甲骨文字形,象小儿在襁褓中,有头、身、臂膀,两足象并起来的样子。“子”是汉字的一个部首。本义:婴儿)(2)同本义 [baby;infant]子,十一月阳气动,万物滋,人以为偁。象形。古文从巛,象发也。籀文从囟,有发、臂、胫,在几上也。――《说文》。按,象儿在襁褓中足倂也。子,子息。――《广韵》居然生子。――《诗·大雅·生民》子也者,亲之后也。――《礼记·哀公问》子者,父之合也。――《春秋繁露基义》子者,父之阴也。――《汉书·杜钦传》干、越、夷、貉之子,生而同声,长而异俗。”――《荀子》(3)又如:子衣(小儿的胎衣)(4)儿女。古人称子兼男女 [child]孀妻弱子。――《列子·汤问》(5)又有子存焉。(6)又(7)又孙又生子。子墨衰绖。(晋襄公的丧服都染成黑色。子,指晋襄公。墨,动词,染黑。衰,通縗,丧服,粗麻布做成。绖,头巾和腰带。)――《左传·僖公三十三年》(8)又如:子党(儿女辈);子道(儿女对父母应遵循的道德规范);子姓(泛指子孙,后辈);子辈(儿女)(9)今则专指儿子,即某人直系血统的下一代男性 [son]无子,有女二人。――唐·陈玄祐《离魂记》(10)又如:子姪(本指子与姪。后用以通称晚辈);子胤(子息,后嗣);子父(父和子);子母(母和子);子客(儿子的宾客)(11)子孙 [descendant](12)通常指晚辈直系或旁系血亲圣王之子也,有天下之后也,执籍之所在也,天下之宗室也。――《荀子·正论》(13)系另一人或一个共同世系的后裔;后代我本汉家子,将适单于庭。――石崇《王昭君辞》(14)人的通称 [person]招招舟子,人涉卬否?――《诗·邶风·匏有苦叶》(15)又如:樵子;舟子;子马(人马);子童(后妃或仙女的自称);孤子(年少死了父亲的人);才子(特别具有才华的人);女子(女性);小子(年幼的人;晚辈);内子(内人,即妻子);夫子(旧时对学者的称呼;旧时学生称老师);孝子(对父母十分孝顺的人);游子(离乡在外或久居外乡的人)(16)中国古代士大夫的通称 [literate and officialdom (in feudal China)]诸侯之上大夫卿、下大夫、上士、中士、下士凡五等。亦称“子”,若宣子、武子之类是也。――赵彦卫《云麓漫钞》(17)中国古代对男子的通称 [man]子年少。――晋·干宝《搜神记》而独不足子所乎。――明·刘基《卖柑者言》子之说。――清·黄宗羲《柳敬亭传》子不闻藏书者乎?――清·袁枚《黄生借书说》(18)古人对自己老师的称呼 [master]子曰:学而时习之。――《论语》子墨子闻之。――《墨子·公输》(19)又子墨子解带为城。(20)地支的第一位 [the first of the twelve Earthly Branches](21)与天干相配,用以纪年太岁在子日困敦。――《尔雅》(22)用以纪月,即农历十一月子,又以纪月。――朱骏声《说文通训定声·颐部》(23)用以纪日不辟子卯。――《仪礼·士丧礼》(24)用以纪时,即夜半十一时至一时子时得阳气,而丑则鸡鸣。――《西游记》(25)又如:子夜(26)专指女儿 [daughter]缵女维莘,长子维行。――《诗·大雅·大明》。毛传:“长子,长女也。”曹丞相因念令先君是绝代儒宗,夫人是名公爱子,不忍埋没这白草黄云之外。――明·陈与郊《文姬入塞》(27)又如:子媳(女媳)(28)加在姓氏或数词后面作为对人的尊称 [honorific title with the surname]此三子者。――《战国策·魏策》非郑尹而快孙子。――唐·柳宗元《柳河东集》程氏子以蠹贫。――《聊斋志异·促织》(29)姓zì(1)构词后缀。(2)加在名词后。如:房子;车子(3)加在动词或形容词词素后。如;胖子;瘦子;垫子(4)个别量词后缀另见zǐ妻离子散 拿架子 落子 子孙 天之骄子 连鬓胡子 聋子 子堤 私淑弟子 卖关子 刮舌子 准稿子 寨子 原子 瓤子 孝子慈孙 女子 孤子 半彪子 花儿洞子 油底子 兑子 高帽子 从子 架子车 化子 原子团 索子 狸子 膛子 店子 膙子 抹一鼻子灰 刀把,刀把儿,刀把子,刀靶儿 饼子 声子 蒿子 锅烟子 子粒 一子出家,九祖升天 王子 狮子座 文子同升 下子,下子儿 子痫 贴饼子 二愣子 缏子 刨子 亮牌子 尖子 抓小辫子 身子骨儿 贩夫俗子 经史子集 碍面子 子宫 缝子 侉子 包衣种子 线桄子 拢子 瘤子 砣子 妮子 粒子 匣子枪 中子星 筒子 窗格子 柱子 看样子 蛏子 卡子 踝子骨 女子语 影子 枪子儿 表蒙子 喷子 辣子 我黼子佩 铫子 吹胡子瞪眼 纽子 袖子 褙子 原子核 瞎子断匾 鬼点子 丸子 溜子 洋鬼子 不入虎穴,焉得虎子 巴子 搔背扒子 大轴子 凤子龙孙 当子 王孙公子 拉场子 庄子 褂子 使性子 七子八婿 色子 捞什子 牌子曲 小妮子 划子 钱串,钱串儿,钱串子 故家子弟 丢面子 院子 蒿子秆儿 电子 子囊 出门子 嗓子 格子 弟子 癞子 腿弯子 牤子 扦子 河东狮子 煤烟子 揭盖子 石子儿 池子 荒子孱孙 胛子 子路 头子 半吊子 筐子 子时 子猪 斧子 笛子 牛脖子 锭子油 子子孙孙 有其父必有其子 水手号子 虚套子 蚕子 局子 抬轿子 小叔子 翩翩公子 梨园弟子 庵子 镩子 基本粒子 奶子 岗子 拨子 席子 草垫子 炸丸子 法子 徒子徒孙 五子棋 釉子 甸子 头发胡子一把抓 煞性子 卖妻鬻子 诸子 矮子看戏 叫化子 振子 铳子 亲生子女 乙种粒子 子弟 锭子 黑瞎子 芥子气 一程子 厨子 子口 淮南子 锤子 酵子 沫子 堂子 垫子 父子 吃枪子 乡人子 孩子气 洋码子 靴子 话匣子 内子 篷子 重子 膀子 打肿脸充胖子 火妻灰子 箭靶子 窗子 厅子 桂子兰孙 五尺竖子 螺丝起子 养子防老,积穀防饥 闯牌子 毽子 狗拿耗子 假嗓子 小圈子 河东狮子吼 林子 盘杠子 国子监 放印子 廊子 熊瞎子 天王老子 钏子 脑子生锈 阳离子 狮子头 狮子舞 有身子 钻门子 变子 点子 劳什子 知子莫若父 转子 骡子 管钳子 河汊子 喜子 曲子 盘子 哑子寻梦 惠子知我 脖子 膏粱子弟 砸牌子 面子 杀彘教子 磨子 批条子 沓子 炮筒子 槟子 烂摊子 帐子 梢子 竹子 梆子 小女子 舌子 男子汉 孩子头 凡夫俗子 铐子 弟男子侄 一子悟道,九族生天 竿子 子午线 箍子 说到点子上 起子 克丝钳子 我负子戴 福孙廕子 柿子椒 狼子野心 皮桶子 种子 蔸子 码子 屯子 二流子 簪子 绢子 茧子 幺蛾子 二鬼子 小舅子 豹子 哪门子 小家子 牵着鼻子走 桌子 旱鸭子 集子 耍笔杆子 白马王子 报子 巷子 耠子 大肚子痞 孝子顺孙 崴子 闷子车 枪杆子,枪杆,枪杆儿 明子 戏子 两口子 抹子 谦谦君子 原子价 原子弹 一朝天子一朝臣 教子 过河卒子 牤牛,牤子 小小子 缩脖子 原子序数 珠子 以子之矛,攻子之盾 鲍子知我 子规 假小子 犊子 瞎子摸鱼 桄子 裙子 易子而食 绷子 纨绔子弟 竖子 份子 侄子 鹤子梅妻 票子 亭子间 车子 框子 抽鼻子 子曰诗云 红模子 海子 伕子 秕子 秤盘子 袜子 君子成人之美 小伙子 棍子 仁人君子 子细 那程子 青袜子 孀妻弱子 单子 果子 痱子 烟子 床子 胞子 氢离子浓度指数 大小子 抓牛鼻子 季子 推子 马子 捻子 把子 千金之子 章子 臊子 客子 龙生九子 急性子 叔子 蛮子 孝子贤孙 裤子 房子 孝子 翰林子墨 架秧子 后脑勺子 戴大帽子 官架子 镜子 绕弯子 驳面子 馊点子 杆子 软刀子 耳朵底子 罩子 耗子尾巴 花池子 榫子 子棉 西子捧心 腔子 匙子 哈喇子 痦子 柑子 脸红脖子粗 油子 帝子 印子 脑子 草头天子 盔子 趼子 西门子 山桐子 馆子 鼓点子 揦子 大伯子 败家子 瘪子 椰子 缺口镊子 子虚 狮子 锼弓子 双身子 场子 儿子 小日子 膏腴子弟 中坚分子 孺子牛 梯子 烟贩子 戏馆子 闹肚子 弓子 扬子鳄 婊子 茴香子 缎子 原子反应堆 家子 老爷子 蹄子 耍嘴皮子 眼皮子 一揽子 杯子 出岔子 胡子拉碴 撂挑子 扇骨子 费嘴皮子 搋子 心子 银子 蝌子 活跃分子 埂子 褯子 赖子 猪婆,猪婆子 号子 锅子 匣子 书呆子 橘子 贩子 茄子 摆样子 娱妻弄子 络子 麦子 镇子 绕脖子 帽子 草甸子 坎子 重身子 丑婆子 山上无老虎,猴子称大王 檐子 哨子 叶子烟 尾子 斗份子 铲子 销子 浪子回头 马贩子 案子 苗子 镚子儿 解子 檩子 斗子 害月子 棋子 直筒子 雀子 子弹 系子 骗子 槽子糕 奴子 底子 子公司 出乱子 妹子 筛子 负离子 楦子 山岗子 凿子 肠子 弯脖子 甑子 子贡 果子露 婚生子女 私生子 莲子 太子 小子 茬子 电子表 一塌刮子 黑匣子 读书君子 子叶 筒子楼 幛子 小肚子 窑子 镯子 上辈子 纨袴子弟 屑子 绵子 金嗓子 疯子 棒子 犁牛之子 嚼子 照片子 癖子 盅子 人贩子 火筷子 篮子 小家子气 乐子 克分子 药捻子 狮子搏兔,亦用全力 子房 打摆子 好日子 核子 半子 长子 大肚子 压轴子 公子哥儿 行子 目空馀子 穿一条裤子 狮子大开口 硬汉,硬汉子 析骸易子 火性子 蛋子 慢性子 肘子 马鞍子 君子兰 原子能 布子 篦子 帘子 塞子 吹胡子瞪眼睛 小姨子 岂弟君子 易子析骸 被子 原子核反应堆 娘子军 胚子 哀子 贼臣逆子 五尺童子 刮胡子 餔子 蝇子 菌子 打场子 二三君子 狗追耗子 赤子之心 炉箅子 架子猪 柜子 媒子 唐突西子 须子 伙子 牛鞅,牛鞅子 疯子院 砧子 老头子 榧子 阴离子 举子 孺子可教 贝塔粒子 凤雏麟子 瞎子摸象 童子痨 棒子面 老面子 签子 垛子 打榧子 嘴子 皇太子 料子 名流巨子 败子 劄子 狍子 电子流 耍子 沟子 风流才子 卷子 拶子 口子 孢子 花架子 装样子 末子 中庶子 空心架子 轴子 步子 炸子鸡 暗门子 刽子手 煤砟子 梁子 小册子 毫子 篇子 文子文孙 脚丫子 村子 栅子 座子 膫子 药罐子 粟子 手腕子 捂盖子 吊膀子 硐子 被褡子 碰钉子 挑子 锥子 歪点子 墨子泣丝 锛子 哑子 数东瓜,道茄子 惹乱子 撮子 电子枪 洛阳才子 有是父必有是子 二赖子 娘子 妻子 哑子托梦 鞋拔子 一子出家,七祖昇天 子夜 模子 李子 先小人后君子 毡子 背子 眸子 闹乱子 算盘子儿 甲子 小辫子 棱子 横挑鼻子竖挑眼 正人君子 栗子 骨子里 枝子 鞭子 瓦垄子 老身长子 妻梅子鹤 皇子 岔子 打辫子 绊子 亭子 子部 妗子 乱臣贼子 逗闷子 月子 电子手表 羔子 孔子 电子计算器 痞子 帖子 等离子态 片子地 出漏子 脚腕子 荡子 河南坠子 子弟书 积极分子 食子徇君 倒牌子 包子 浪子宰相 君子好逑 鬼子 档子 等离子体 狼子兽心 幼子 疖子 垡子 涮锅子 星子 迂夫子 花点子 戴高帽子 嫡子 辈子 刮鼻子 麸子 筏子 转弯子 坝子 镫子 一锤子买卖 耳刮子 溜门子 捅娄子 子宫颈 梃子 马上房子 红帽子 厂子 胳膊肘子 杏子 汪子 出份子 胖子 牛鼻子 子群 夫子 线坯子 童子 香胰子 戳子 辕子 出月子 马驹子 绝缘子 茓子 村夫俗子 私窝子 骥子龙文 馅子 墩子 骄子 子鱼 金龟子 手脖子 甲种粒子 榛子 娄子 柿子 句子 影子内阁 骨子 要子 原子钟 鱼子酱 夹板医驼子 比例因子 贼臣乱子 吃馆子 高分子 典妻鬻子 碾磙子 嘴皮子 瓶子 棉子 印子钱 人尖子 一竿子到底 戴帽子 甩脸子 顶子 栽子 听子 篙子 抱子弄孙 瓜子脸 坨子 线子 介子 拜把子 刀子 盆子 微观粒子 虮子 带子 坐月子 脯子 小娘子 茶缸子 叫子 虎子狼孙 粽子 驳子 打圈子 娃子 碟子 绿帽子 褶子 铜子儿 中子 窗屉子 人中狮子 橙子 橛子 雪子 排子车 踅子 离子 谜子 趕鸭子上架 状子 网子 转腰子 鹞子 太子港 桂子飘香 摊子 鼻子眼儿 碎步,碎步子 金子 扣屎盔子 子鸡 袋子 机子 圈子 山羊胡子 君子一言,快马一鞭 绷弓子 幌子 抹脖子 子嗣 药引子 笢子 驹子 哑子吃黄连 秆子 汆子 吊子 钩子 矬子 脸子 望子 当家子 叶子 兵油子 本子 梆子腔 这程子 身子 靶子 棉花套子 戏报子 子畜 捆子 耳刮子,耳掴子 婆子 目无余子 子孙饽饽 箭垛子 螺丝刀,螺丝起子 式子 弯子 兜子 汊子 箭靶,箭靶子 读书种子 燕子 嘬瘪子 扎猛子 臭架子 浮子 抓破脸子 掸子 过筛,过筛子 婶子 拭子 狮子狗 隐君子 桩子 胆子 牌子 链子 股子 犹子 盒子 环子 俗子 子母弹 乌衣子弟 浅子 啥子 贵子 有日子 屉子 滥套子 胡子 外孙子 扇子 橡子 本初子午线 梨园子弟 柈子 磨嘴皮子 坠子 游子 瓜子玉 戴绿帽子 大个子 山子 西子 定子 孺子 打底子 狮子搏兔 盐坨子 板子 胰子 下辈子 狮子鼻 皮子 担子 呢子 杖子 椅子 镊子 水舀子 腿肚子 穗子 哭鼻子 吵子 老婆子 铺子 老子长孙 盒子枪 半拉子 喊嗓子 锯子 桯子 梳辫子 左性子 炉子 疹子 爬格子 瞳子 释子 怯子 花子 汤婆子 电子管 吊嗓子 左撇子 才子佳人 过日子 老夫子 眉毛胡子一把抓 西伢子 高足弟子 饵子 耳挖子 南梆子 例子 兔子 贤才君子 撒丫子 夜游子 桂子 马褡子 泡子 弹子 君子之交淡如水 孤哀子 脚脖子 子弦 公子 鞋子 程子 两下子 石砬子 蜜丸子 奓着胆子 月婆子 矮个子 拉肚子 碰一鼻子灰 馃子 梅子 子兽 打格子 旋子 秸子 天子 雹子 梭子蟹 阁子 石头子儿 子侄 冷脸子 篓子 护犊子 皮夹子 凑份子 瓯子 学子 稗子 父债子还 角子 地窨子 鞠躬君子 细伢子 骨头架子 落腮胡子 跛子 龙子幡 背搭子 犬子 些子 电子琴 五子登科 病秧子 埯子 稻子 租子 猛子 柰子 胳膊腕子 梳子 老子 电子计算机 款子 甩袖子 君子协定 子城 菜篮子 乖孩子 眼珠子 八竿子打不着 伢子 截子 不肖子孙 光子 志子 原子能发电站 贝子 段子 骰子 缸子 望子成龙 炮子儿 赤子 母以子贵 拍子 原子武器 醋坛子 案子 矮子 腿腕子 双子座 杠子 抽冷子 獐子 骚子 不当人子 中子态 挨板子 幔子 谐振子 狗腿子 精子 尥蹶子 架子花 猴子 电子音乐 槽子 瓜子 坛子 鱼秧子 橡皮钉子 叫天子 杌子 山西梆子 树行子 君子 嫂子 皮褥子 笼子 冲子 草台班子 弹丸黑子 辊子 捎马子 继子 幡子 买面子 扣子 竖子成名 绕圈子 断子绝孙 根子 椽子 脚蹬子 络腮胡子 瓢子 弹子锁 武把子 花花公子 老妈子 虎生三子,必有一彪 泥子 牙子 耍坛子 分子筛 弦子戏 菜子 子金 才子 子书 叫花子 浪荡子 子音 竹筒倒豆子 旗子 坏分子 轿子 虫子 葵花子 錾子 漏子 质子 烟油子 秃子 钉子户 大麻子 淑人君子 磙子 小姑子 鸽子 玍子 挂幌子 帷子 台子 巨子 托子 砟子 痧子 电驴子 睁眼瞎子 方子 翘辫子 命根子 笆篱子 钵子 耳子 鸭子儿 子丑寅卯 找岔子 折子 样子 支子 蚕子,蚕种 结子 太子太保 里子 绺子 铁子 矮矬子 砘子 视人如子 蛾子 开口子 棚子 后生子 桠子 坑子 掌子,礃子 大姑子 二杆子 傻子 矮子观场 纸叶子 一阵子 围子 京油子 帕子 列子 洋嗓子 原子质量单位 癫子 庶子 呈子 君子国 柳子 攮子 簿子 耙子 童子鸡 肚子 果子酱 扎脑子 山东梆子 打棍子 父析子荷 锞子 河南梆子 要面子 子句 桃子 瘦子 摔耙子 浪子回头金不换 崽子 麻雷子 过筛子 八辈子 大姨子 折子戏 子代 气包子 电匣子 果子酒 毛孩子 孩子 二道贩子 棉袍子 辫子 分子式 沙子 钎子 扬子江 衣裳槅子 月子病 有会子 腰杆子 世子 膏子 痴子 垸子 量子 子婴 绸子 架子 粪箕子 卵子 子女 招子 配子 因子 耗子 红土子 子弟兵 瞎子 有两下子 小竖子 发疟子 案子 亲子 黏涎子 虱子 筷子 会子 小小子,小小子儿 片子 枣子 馀子碌碌 糜子 剪子 串子 鞍子 公子王孙 柄子 嗉子 诸子百家 随份子 子孙后代 渣子 貔子 老油子 以小人之心,度君子之腹 动脑子 窝子 腱子 关子 筢子 歌子 坯子 架子工 高拨子 洞子货 子虚乌有 廕子封妻 绝子绝孙 被子植物 钳子 子钟 爪子 汗珠子 分子量 看日子 电子显微镜 蚊子 轮子 戏园子 鸭子 直肠子 掣子 嗡子 战争贩子 摆子 钻空子 纨绮子弟 性子 树林,树林子 谱子 端架子 黍子 尻子 陕西梆子 鸡子儿 配子体 搭架子 道子 毛子 伪君子 孤臣孽子 抓辫子 褥子 嘎子 拔罐子 有鼻子有眼儿 凳子 黄口孺子 凑胆子 前一阵子 麻子 子母扣儿 左嗓子 糨子 分子 仁义君子 班子 砂子 调子 掌子 独子 原子笔 茶子油 鼻洼子 瓠子 暗楼子 真命天子 哑子做梦 宅子 土粉子 贼子乱臣 洞子 缨子 通路子 臭子儿 对子 堡子 梭子 二性子 碎嘴子 博物君子 瘫子 视民如子 撸子 牢什古子 凭虚公子 提子 锔子 虾子 处子 黑子 干妹子 花花肠子 子母钟 印把子 毪子 艚子 耳掴子 打鸭子上架 空子 翎子 抿子 女公子 花子儿 挡子 拐子 阳电子 爱面子 呆子 秧子 屋子 抄靶子 超子 痱子粉 挟天子以令天下 篼子 有鼻子有眼 汉子 陈谷子烂芝麻 外子 捻着鼻子 跳房子 偷汉子 乱子 圩子 个子 刷子 绳子 知识分子 篾子 混日子 中子弹 老套子 册子 绦子 笔杆子 浪子 钉子 梁上君子 真龙天子 毓子孕孙 掰腕子 蝎子 没落子 桴子 夜猫子 菜子油 翅子 憨子 孙子 句子成分 貉子 腰子 酒嗉子 藤子 河北梆子 盖子 摆摊子 摆架子 烧刀子 先君子 半瓶醋,半瓶子醋 创牌子 子婿 电滚子 静若处子,动若脱兔 驼子 扣帽子 子实 填格子 杈子 翻秧子 钱串子 兜圈子 罐子 揪辫子 日子 阵子 穄子 禁子 芥子 五棓子 麟子凤雏 爱民如子 冠子 豁子 腕子 脑门子 虎穴得子 扫眉才子 妞子 吊鼻子 姑子 子埝 窖子 后生小子 谷子 腿子 枋子 疟子 豆子 剂子 鸡子 棵子 子息 打野鸭子 伤面子 驴子 画荻教子 挟天子以令诸侯 养子 乱葬岗子 障子 弦子 臣子 位子 帮子 饺子 路子 尺子 探子 老八辈子 主子 挨头子 男子 饮子 赶鸭子上架 老儿子 牢什子 箱子 经子 叉子 江湖骗子 孢子植物 蚶子 贼子 托门子 囮子 孔子学说 遗腹子 舀子 打板子 夫子自道 离子键 稿子 大舅子 君子之接如水 活局子 恶虎不食子 舍利子塔 戥子 大娘子 条子 团子 腮帮子 封妻荫子 瘸子 鸡毛掸子 势子 中路梆子 鼻子 松子 镬子 燕子衔食 戏本,戏本子 妃子 断线鹞子 五倍子 扎筏子 插杠子 子目 耩子 白鼻子 直性子 原子量 脖颈儿,脖颈子 半辈子 柳子戏 门子 大脖子病 矸子 刀子嘴 一棍子打死 独生子 兔崽子 圆子 下子 裸子植物 管子 引子 栀子 镏子 诗云子曰 节子 苇子 空当子,空当儿 夹子 苏州码子 目无馀子 收摊子 货架子 封妻廕子 散摊子 花儿样子 腻子 膏梁子弟 套子 合子 串门子 园子 楔子 空架子 给面子 醋罐子 认贼作子 毯子 勺子 认贼为子 袍子 仙子 卡脖子 一辈子 孝子爱日 绫子 太阳黑子 鱼子 土包子 逆子 舅子 黄绵袄子 扳子 别子 打号子 碾子 克丝钳,克丝钳子 君子之交 上党梆子 砬子 蟢子 电子束 摔挑子 老鼻子
  • 子 in English:子Ⅰ名词1.(儿子) son 短语和例子2.(人的通称) person 短语和例子3.(古代特指有学问的男人) ancient title of respect for a learned or virtuous man 短语和例子4.(种子) seed 短语和例子5.(卵) egg 短语和例子6.(小而坚硬的块状物或粒状物) small and hard things 短语和例子7.(铜子儿; 铜元) copper coin; copper 短语和例子8.(封建五等爵位的第四等) the fourth ranking of the five feudal title of nobility; viscount9.(地支的第一位) the first of the twelve earthly branches10.(姓氏) a surname 短语和例子Ⅱ形容词(幼小的; 小的; 嫩的) young; small; tender 短语和例子Ⅲ量词(用于能用手指掐住的一束细长物) 短语和例子Ⅳ代词(古代指你) you 短语和例子
  • 子 in French:名1.fils;enfant母~mère et fils.2.semence;graine瓜~graine de pastèque.3.qch de petit et de dur石头~儿petit caillou.4.personne女~femme.形jeune~鸡poussin.子[suffixe marquant un nom]房~maison;logis;demeure.
  • 子 in Japanese:-4
  • 子 in Russian:I [zǐ] 1) сын 父与子 [fù yǔ zǐ] — отец и сын 2) ребёнок; дети 子孙 [zǐsūn] — дети и внуки 3) тк. в соч. детёныш 4) икра; яйцо; семена 鱼子 [yúzǐ] — (рыбья) икра 瓜子 [guāzǐ] — семена тыквы 5) медяк; грош 6) первый циклический знак (из двенадцати) 7) время с 11 часов вечера до 1 часа ночи • - 子畜 - 子弹 - 子弟 - 子宫 - 子棉 - 子女 - 子孙 - 子午线 II [zi] суффикс существительных 桌子 [zhuōzi] — стол 胖子 [pàngzi] — толстяк 孩子 [háizi] — ребёнок
子的發音,子的讀音,子怎麼讀子 sound