pin-pon meaning in Chinese

Pronunciation:
音标:[pɛ̃pɔ̃]
感叹词表示消防车警报器的声音[常重复使用]
 • pin:    音标:[pɛ̃]m. 松树m.松树p ...
 • crépon:    音标:[krepɔ̃]n.m. 重绉 ...
 • ponçage:    音标:[pɔ̃saʒ ]m.磨光,抛 ...

Related Words

 1. pin à résin in Chinese
 2. pin à sucre in Chinese
 3. pin à écorce de dentelle in Chinese
 4. pin's kim il-sung et kim jong-il in Chinese
 5. pin-balma in Chinese
 6. pin-up in Chinese
 7. pina bausch in Chinese
 8. pina de ebro in Chinese
 9. pina de montalgrao in Chinese
PC Version简体繁體